Soliber Ingenjörer

Konstruktionstjänster

Vi är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom i huvudsak byggnadskonstruktion, ritteknik, byggnadsfysik och materialteknik.

Tillverknings- och konstruktionsritningar

Soliber Ingenjörer

Vi värdesätter och prioriterar våra slutprodukter, ofta i form av ritningshandlingar, högt. Konstruktionsritningar i form av planer, sektioner, elevationer och detaljer bör på ett tydligt sätt åskådliggöra aktuellt objekt. Ofta kompletteras dessa med ytterligare detaljer i form av tillverkningsritningar.

Vi strävar efter att, utöver mått och geometrier, även materialval och komponentdimensioner framgår på handlingarna. Det är även fördelaktigt att redovisa vägg-, golv- och takuppbyggnader.

Exempel på vanligt förekommande konstruktionsritningar:

 • Grundplaner
 • Pålplaner
 • Huvudsektioner
 • Detaljsektioner
 • Elevationer
 • Bjälklagsplaner
 • Takplaner
 • Komponentritningar såsom loftgångar och balkonger
 • Tillverkningsritningar såsom över stålkomponenter, stålkonstruktioner

Till vår hjälp att ta fram ritningsunderlag genom dimensionering och beräkning har vi de europagemensamma dimensioneringsreglerna samlade i Eurocodes.

Dimensionering och beräkning

Att involveras i ett tidigt skede av ett projekt är av stor vikt. Vi konstruktörer har då möjlighet att bidra till en rationell och funktionell byggnadsstomme.

Dimensioneringsarbetet som därmed tar vid är väsentligt i flera aspekter. Dels ligger det till grund för kommande ritningsarbete, dels är det en förutsättning för ett optimalt materialutnyttjande. Dessutom är det inte sällan avgörande vid val av material. I arbetet med dimensionering ingår oftast följande arbetsmoment:

 • Framtagande och lokalisering av laster
 • Lasters varaktighet, fördelning och spridning genom konstruktionen
 • Global lastnedräkning
 • Lokala konstruktionsdelars belastningar och dimensionering
 • Hållfasthetsanalyser av detaljer
 • Laster på grundläggning
 • Underlag, indata till energiberäkningar
 • Välja profildimensioner och konstruktionsmått
 • Framtagande av armeringsmängder och armeringsutförande vid dimensionering av betongkonstruktioner

Exempel på normer för dimensionering, beräkning och lastnedräkning som vi använder är SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk, SS-EN 1991 Laster på bärverk (Eurocode 1), SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2 Stålkonstruktioner.

2D- och 3D-projektering

Soliber Ingenjörer

Resultatet av vårt arbete är ofta ritningar och visualiseringar, där vi använder såväl 2D- som 3D-verktyg. 3D-projektering är ofta lämpligt vid större komplexa objekt med stor installationstäthet. Projektgruppen kan därmed med fördel arbeta i en gemensam 3D-modell.

En av de stora fördelarna med projektering är möjligheten att redan i projekteringen upptäcka och undvika kollisioner och konflikter mellan de olika projektörernas konstruktionsdelar.

Ofta inleds vår projektering med att ta fram huvudsektioner som är att betrakta som snitt genom hela objektet i olika projektionsriktningar. Detaljeringsgraden i dessa är relativt låg. Tidigt i projekten utarbetas också grundplaner och eventuella pålningsplaner. Därefter tar vi successivt fram planritningar för respektive våningsplan uppåt för att ofta avsluta med takplaner. Utifrån huvudsektioner och planer framarbetas därefter vanligtvis detaljsektioner med högre upplösning och detaljeringsgrad. Projektering innebär i vissa fall att väsentliga konstruktionsdelar och väggar i till exempel industribyggnader också kan illustreras som elevationer.

När vi på SoliBer utför projektering använder vi moderna ritprogram som till exempel:

 • AutoCad från Autodesk, med facktillägg XL-K
 • Tillägg för armeringskonstruktion via Impact Reinforcement från StruSoft
 • Revit Structure från Autodesk
 • Tekla Structures, TEKLA

Rådgivning

Vi på SoliBer vill gärna vara rådgivande i projektets olika faser. Det kan exempelvis gälla byggfysikaliska frågor som förslag till tätning och luftning för att undvika fukttransport och fuktproblem. Det kan också gälla olika former av skadeutredningar för att lokalisera källan eller källorna till diverse icke önskvärda egenskaper eller sämre funktionalitet hos ett objekt.

Fuktprojektering

Enligt BBR kapitel 6 ska nya byggnader projekteras fuktsäkert för att minimera risken för fuktrelaterade skador på byggnaden i bruksskedet. Vi på SoliBer använder oss utav ByggaF:s metodik vid fuktsäkerhetsprojektering samt vid framtagande av fuktsäkerhetsbeskrivningar.